Bijgewerkt op:  Dinsdag 26 juni 2018

 

 

Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Herengym Elsene, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Herengym Elsene streeft ernaar dat de informatie op deze web site accuraat en up to date is, maar secties kunnen hierin achterblijven.

Herengym Elsene en zijn leden zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie verkregen via deze web site.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé doeleinden. De informatie op de sites behorende bij Herengym Elsene mag niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC/laptop van de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herengym Elsene.

Herengym Elsene doet te allen tijde haar uiterste best om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website eventueel gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Wie zich niettemin eigenaar acht van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Herengym Elsene zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Herengym Elsene kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op de site geplaatste informatie en behoudt zich het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving of opgaaf van redenen van de site te verwijderen. Wie zich om welke redenen dan ook aangetast voelt in (auteurs)rechten of om een andere reden bezwaar heeft tegen (aanwezigheid van) een bericht, wordt verzocht om dit aan Herengym Elsene kenbaar te maken. Herengym Elsene zal indien een klacht gegrond bevonden wordt gepaste actie ondernemen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik kan juridische gevolgen hebben.